Bầu không khí tâm lý trong tập thể

Một trong các hiện tượng tâm lý được hình thành trong đời sống của tập thể, phản ánh trạng thái tâm lý của các thành viên, đó là bầu không khí tâm lý. 

Trạng thái tâm lý xã hội của tập thể sản xuất kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, hiệu quả hoạt động của tập thể. Bầu không khí tâm lý được xem như là nền và phông mà trên đó các hoạt động, quan hệ, giao tiếp của các thành viên được tiến hành, ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tập thể. 

Ví dụ, tình trạng mâu thuẫn bè phái trong tập thể doanh nghiệp là biểu hiện bầu không khí tâm lý không lành mạnh, làm cho mâu thuẫn nảy sinh, năng xuất hoạt động kinh doanh giảm đi, tập thể không thể phát triển.

Đặc điểm bầu không khí tâm lý:

 • Đây là một hiện tượng tâm lý cho đời sống của tập thể, tựa như không khí cần cho cơ thể sống.
 • Phản ánh các sắc thái tâm lý các thành viên trong tập thể ở một trình độ tích hợp cao, là tâm trạng chung của cả tập thể phản ánh sự thỏa mãn hay không thỏa mãn của họ đối với các vấn đề có liên quan tới sự tồn tại và phát triển của tập thể.
 • Phản ánh trình độ phát triển các quan hệ giữa người lao động và lãnh đạo, giữa người lao động với người lao động, giữa lãnh đạo và lãnh đạo, giữa các nhóm này với nhóm khác trong tập thể đó.
 • Phản ánh quan điểm thống nhất hay không thống nhất của các thành viên đối với các vấn đề liên quan tới đời sống tập thể.
 • Phản ánh thái độ của thành viên trong tập thể liên quan tới các điều kiện lao động, tính chất lao động, tiền lương, với lãnh đạo… trong tập thể.

Những yếu tố ảnh hưởng tới bầu không khí tâm lý:

 • Phong cách lãnh đạo của người quản lý.
 • Điều kiện lao động, cơ sở vật chất.
 • Lợi ích của người làm việc.
 • Định hướng giá trị và thái độ đối với lao động.
 • Tính tích cực của người lao động.
 • Sự đoàn kết của tập thể.
 • Mức độ thỏa mãn công việc của người lao động.