Cạnh tranh trong doanh nghiệp

Cạnh tranh là hiện tượng tâm lý xã hội gắn liền với nền kinh tế thị trường là một hiện tượng mang tính khách quan và phổ biến chung. 

Tâm lý học kinh doanh hiểu rõ những động lực và vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Sau sự cạnh tranh sẽ cho ra đời một doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh, quản lý tốt và các sản phẩm có giá trị cao, thỏa mãn nhu cầu của cá nhân và xã hội.

Đặc điểm tâm lý của cạnh tranh:

  • Là một hiện tượng tâm lý gắn liền với nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường.
  • Hoạt động cạnh tranh luôn bị thúc đẩy bởi các động cơ, mục đích kiếm được lợi nhuận nhiều nhất, nhanh nhất.
  • Cạnh tranh chỉ có thể được nảy sinh khi có ít nhất hai công ty cùng sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm nào đó.
  • Cạnh tranh lành mạnh là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đem lại lợi ích ngày càng cao cho người tiêu dùng.

Vai trò của cạnh tranh:

  • Làm cho hàng hóa ngày càng nhiều, mẫu mã đẹp, giá cả rẻ, chất lượng cao, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.
  • Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ.
  • Đào tạo và chọn lọc được các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh tốt nhất.
  • Tạo ra đội ngũ các nhà kinh doanh có năng lực và phẩm chất tốt.
  • Động lực quan trọng thúc đẩy các nhà sản xuất kinh doanh làm giàu cho bản thân, xã hội và liên doanh, tạo điều kiện cho mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và quốc tế.