Văn hóa doanh nghiệp

Trong quá trình hình thành và phát triển của tập thể có rất nhiều giá trị, hành vi, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực xã hội, được hình thành trong các hoạt động và giao tiếp có thể được lưu giữ và truyền đạt. Chẳng hạn như, mọi thành viên đều có kỷ luật tốt tạo điều kiện cho việc phát triển doanh nghiệp. Và giá trị này được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trở thành truyền thống, văn hóa doanh nghiệp.

Như vậy, văn hóa doanh nghiệp là những giá trị xã hội, hành vi, cách ứng xử tương đối ổn định, được hình thành trong hoạt động và giao tiếp giữa các thành viên trong tập thể kinh doanh, được lưu giữ và truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chức năng của văn hóa doanh nghiệp:

  • Giáo dục các thành viên trong tập thể, đặc biệt đối với thành viên mới và thành viên vi phạm các quy định, chuẩn mực quan hệ, ứng xử của tập thể.
  • Duy trì các quan hệ xã hội, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của tập thể.
  • Góp phần xây dựng những chuẩn mực, khuôn mẫu hành vi ứng xử cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt giúp cho thành viên mới thích ứng nhanh với môi trường.
  • Tạo ra sự khác biệt, độc đáo với các doanh nghiệp khác.
  • Là cơ chế tâm lý thúc đẩy, điều khiển và điều chỉnh hoạt động của các thành viên, nhóm người trong tập thể sản xuất kinh doanh.