Lây lan tâm lý trong doanh nghiệp

Lây lan tâm lý là hiện tượng khá phổ biến trong tập thể sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Ví dụ, hiện tượng buồn vui lây lan từ người này sang người khác. Nếu doanh nghiệp nắm được đặc điểm và cơ chế của hiện tượng lây lan tâm lý thì có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Lây lan tâm lý là sự lây truyền trạng thái cảm xúc, tình cảm từ cá nhân hoặc nhóm người này sang cá nhân hoặc nhóm người khác nhanh chóng, mạnh mẽ một cách không có ý thức.

Các yếu tố ảnh hưởng tới lây lan tâm lý:

  • Bầu không khí lành mạnh trong tập thể ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ lây lan tâm lý. Môi trường văn hóa trong tập thể được thể hiện bằng các hành vi ứng xử chuẩn mực, hiểu biết và thông cảm lẫn nhau sẽ tăng cường sự gắn kết mọi người.
  • Các điều kiện cơ sở vật chất môi trường như âm nhạc, tiền lương, ánh sáng, mức độ độc hại… có thể tạo ra sự thoải mái hoặc không thoải mái cho người lao động và lây lan tâm lý lẫn nhau.
  • Mức độ đoàn kết của các thành viên, trình độ phát triển của tập thể cũng ảnh hưởng tới sự lây lan tâm lý.
  • Đặc điểm tâm lý và cá nhân ảnh hưởng tới sự lây lan tâm lý, chẳng hạn như nhu cầu, động cơ, xu hướng, vốn sống hay giới tính, lứa tuổi, kiểu hệ thần kinh sẽ ảnh hưởng tới sự lây lan tâm lý.