Đào tạo và phát triển người lao động

    Trong sự phát triển của doanh nghiệp, thì việc xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa cấp thiết. Các nhà tâm lý học đều thống nhất với nhau rằng, quá trình đào tạo phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược phát triển của tổ chức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. 

Chỉ có đào tạo chúng ta mới có thể tạo ra được nguồn nhân lực của tổ chức có chất lượng. Hiệu quả cuối cùng của đào tạo là hình thành kỹ năng nghề, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hợp tác và phối hợp hành động của người lao động nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của tổ chức đề ra.

Lựa chọn nội dung đào tạo:

Có nhiều nghiên cứu về việc lựa chọn nội dung đào tạo của các công ty ở Mỹ đã đưa ra nội dung chủ yếu trong việc đào tạo người lao động theo các nhóm kỹ năng sau đây:

  • Các kỹ năng máy tính cơ bản.
  • Các kỹ năng quản lý phát triển.
  • Các kỹ năng giám sát, kiểm tra.
  • Các kỹ năng truyền đạt thông tin.
  • Các kỹ năng thiết lập mối quan hệ.
  • Các kỹ năng kỹ thuật chuyên môn.
  • Phát triển cán bộ quản trị.
  • Các kỹ năng thư ký văn phòng.
  • Các kỹ năng bán hàng.

Vấn đề lựa chọn nội dung đào tạo của các công ty phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của nền kinh tế và chiến lược phát triển của doanh nghiệp. 

Vì thế, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề cần liên tục thay đổi nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thực tế.