Quản trị nhân sự

    Con người là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực đảm bảo tính sáng tạo trong mọi tổ chức sản xuất kinh doanh. Quyết định về nhân sự là một trong những quyết định khó khăn nhất mà nhà quản trị cần đưa ra bởi các quyết định này đều chịu sự chi phối của các yếu tố khách quan.

Vai trò của quản trị nhân sự:

  • Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như một cơ thể sống, nếu không có quản trị nhân sự sẽ không có được sự phối hợp giữa các bộ phận, giữa con người trong tập thể.
  • Lựa chọn và đào tạo được nguồn nhân lực có trình độ và năng lực – yếu tố quan trọng cho sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp hiện nay.
  • Đưa ra các biện pháp khuyến khích người lao động có hiệu quả nhất, khơi dậy tính tích cực của họ trong việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức đã đề ra.
  • Tạo ra cơ hội thiết lập quan hệ phối hợp, hợp tác giữa con người với con người trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xu hướng hội nhập và giao thoa kinh tế.