Tuyển chọn và thích ứng người lao động

    Tuyển chọn và sắp xếp người lao động là yếu tố thiết yếu quan trọng trong việc tổ chức, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu lựa chọn tốt và sắp xếp đúng người, đúng việc sẽ tạo ra sự thỏa mãn lao động, tăng cường sự đoàn kết, tạo ra bầu không khí tâm lý lành mạnh, nâng cao năng xuất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Tuyển chọn người lao động có hai mặt:

Thứ nhất là về phía công ty cần tuyển chọn người lao động phù hợp với công việc và tạo ra sự tương hợp giữa thành viên và doanh nghiệp.

Thứ hai là về phía người lao động, họ cần lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của họ. Mức độ thỏa mãn điều kiện công việc của người lao động là thước đo để đánh giá sự phù hợp trên như thế nào.

Các yếu tố cơ bản của tuyển chọn:

  • Yếu tố lựa chọn người lao động phù hợp với định hướng của người lao động.
  • Lựa chọn nhân sự phù hợp với năng lực, đặc điểm cá nhân và xu hướng mục tiêu của người lao động và doanh nghiệp.
  • Lựa chọn những người có nguyện vọng, mong muốn làm việc tại cơ sở để sử dụng họ một cách có hiệu quả.
  • Lựa chọn khả năng thích ứng của người lao động với tổ chức và bầu không khí tâm lý.
  • Tuyển chọn người lao động còn bao gồm việc sàng lọc và đào tạo lại người lao động. Hiệu quả, chất lượng của tuyển dụng được xác định bằng trình độ, năng lực tay nghề, kỹ năng hợp tác với các thành viên khác và tư duy sáng tạo của họ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.