Kích thích, tạo động cơ và mục tiêu lao động

    Con người đã biết cách sử dụng phương pháp kích thích để tạo ra tính tích cực cho con người. Căn cứ vào tính chất của kích thích, các nhà khoa học đã chia ra làm 3 loại kích thích là kích thích bằng vật chất, kích thích bằng tinh thần và kích thích kết hợp tinh thần và vật chất.

    Kích thích lao động là toàn bộ những khuyến khích, thúc đẩy (vật chất, tinh thần) nhằm mục đích tăng cường tính tích cực, năng lực sáng tạo của người lao động trong việc thực hiện các định mức, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp giao cho.

    Thực chất của kích thích lao động là phát hiện ra được nhu cầu, hứng thú của người lao động để thỏa mãn nhằm thúc đẩy tính tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Nếu số đông các biện pháp kích thích khoa học phù hợp với người lao động sẽ mang lại kết quả tốt cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

     Động cơ của người lao động là toàn bộ các yếu tố thúc đẩy và định hướng hoạt động của họ theo các mục tiêu nào đó (cá nhân, xã hội).

    Nhu cầu của người lao động rất đa dạng và phong phú vì thế động cơ lao động của họ cũng khác nhau. Các động cơ của người lao động có thể hoạt động một cách riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để thúc đẩy hành vi của họ. Nhà quản lý cần linh hoạt tạo ra các quan hệ tốt đẹp, môi trường thuận lợi, lợi ích về tinh thần và vật chất của người lao động sẽ tạo ra được động lực phù hợp.