Dịch vụ triển khai

Dịch vụ triển khai

  • Workshop/Hội thảo/Tập huấn
  • Đánh giá tâm lý doanh nghiệp
  • Xây dựng chiến lược hỗ trợ sức khỏe tâm thần doanh nghiệp