Quy trình triển khai

Quy trình triển khai

Bước 1: Khai thác và đánh giá vấn đề về sức khỏe tinh thần của doanh nghiệp

Bước 2: Xây dựng chiến lược hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp

Bước 3: Triển khai các hoạt động theo kế hoạch

Bước 4: Lượng giá từng tiêu chí (khía cạnh) đã thực hiện

Bước 5: Dự phòng tâm lý và định hướng tương lai